Jesteś niezalogowany! Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się za darmo już teraz!
Zgłoś
Zgłoś nadużycie / Report abuse

Serwis WEEB.TV szanuje prawo polskie i międzynarodowe, a zwłaszcza prawa artystów i innych twórców. Żadne przypadki naruszeń tych praw nie będą tolerowane. Każdy użytkownik portalu zakładając na nim konto, jest informowany o tych zasadach i akceptuje je, zgadzając się na przestrzeganie Regulaminu portalu i oświadczając, że będzie szanował prawa autorskie.

Jeśli mimo to zauważą Państwo na którymś z kanałów portalu WEEB.TV iż transmisja narusza Państwa prawa autorskie, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, korzystając z tego formularza, a niezwłocznie publiczny dostęp do kanału zostanie uniemożliwiony. Właściciele kont, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, ich konta mogą zostać zablokowane.

Service WEEB.TV respects the right of Polish and international, and especially the rights of artists and other creators. No cases of human rights violations will not be tolerated. Each user portal assumption on the account is informed of these rules and accept them, agreeing to abide by the Rules of the portal and declaring that he will respect copyrights.

If you still notice you on one of the channels that broadcast WEEB.TV website infringes your copyright, please report this fact to us using this form, and immediately public access channel will be prevented. Account owners who violated your rights will receive severe warning, while for larger-scale breaches, their accounts can be blocked.


  • Dane potrzebne do obsługi zdarzenia: / The data needed to support the event:

  • Adres korespondencyjny: / Address for correspondence:

  • Dane lokalizacyjne transmisji: / Location of abuse material:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, możemy uniemożliwić dostęp do kanałów jedynie w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności. / Under the rules governing the provision of electronic services, we can prevent access to the channels only in response to an official announcement or reliable notification. Please fill in the above data that the application meets the requirement of credibility.

Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień. / Please note that the information may be communicated to the person who provided the allegedly infringing content, in order to enable it to be heard.

Proszę również upewnić się, czy konkretne transmisje znalezione w serwisie rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może podlegać odpowiedzialności karnej, a w przypadku wyrządzenia w ten sposób szkód także do cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. / Please also make sure that specific transmissions found on the site actually infringe copyright. If in doubt about their rights or are not sure whether there is a breach of copyright, we suggest you contact your legal advice. Please note that submitting a false notice can be held criminally liable, in the case of causing damage in this way also to civil liability.

kod z obrazka: / code from image: (CAPTCHA)

CAPTCHA

Report
RSS

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu (aktualizowany: 16-12-2011).